Wspieramy analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Badanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego polega na identyfikacji elementów ryzyka związanych z projektowaniem i utrzymaniem dróg, które mogą prowadzić do wypadków lub zwiększać ich skutki. Zlokalizowanie słabych punktów inżynieryjnych i miejsc niebezpiecznych jest niezwykle istotne przy planowaniu inwestycji związanych z istniejącą siecią drogową. Takie badanie polega na analizie przyczyn wypadków i kolizji, z uwzględnieniem takich czynników, jak natężenie ruchu drogowego, ciągłość infrastruktury, oznakowanie czy geometria jezdni.

ASPEN umożliwił poszerzenie dotychczas wykonywanych prac badawczych z zakresu BRD o analizy pod kątem stanu nawierzchni, która również bywa bezpośrednią przyczyną wypadków drogowych. Szybki pomiar wykonany za pomocą aplikacji w telefonie pozwolił uzyskać aktualne i obiektywne dane o nierówności i komforcie jazdy.

W ramach przygotowywania Raportu BRD dla województwa pomorskiego, w grudniu 2021 roku, przeprowadziliśmy pomiary systemem ASPEN na odcinkach niebezpiecznych, obejmujących łącznie blisko 40 kilometrów dróg wojewódzkich. Dane o stanie nawierzchni pozwoliły na dokładniejsze określenie przyczyn występowania zdarzeń drogowych oraz na sformułowaniu dodatkowych zaleceń dotyczących zmian w infrastrukturze. Wyniki badania zostały nie tylko opisane w raporcie, ale również udostępnione w systemie do zarządzania infrastrukturą drogową online OnKo3. Ze względu na możliwości, jakie daje rejestracja danych przy pomocy aplikacji ASPEN, planuje się zastosowanie jej w przyszłych, tego typu projektach.